آبامکتین اگریمن

Abamectin EC 1.8

آبامکتین اگریمن حشره کش و کنه کشی با اثر تماسی و گوارشی و فعالیت سیستمیک محدود از گروه آورمکتین است که باعث تحریک در آزاد شدن آمینو بوتیریک اسید سبب فلج حشره می شود. آبامکتین کلیه مراحل متحرک کنه ها و برخی آفات دیگر از جمله مینوز و سوسک کلرادو را می تواند کنترل کند. از آبامکتین می توان به صورت بذر مال برای محافظت در برابر نماتد هم استفاده کرد.

بسته بندی: ۰/۵ لیتر

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Abamectin EC 1.8

آبامکتین اگریمن حشره کش و کنه کشی با اثر تماسی و گوارشی و فعالیت سیستمیک محدود از گروه آورمکتین است که باعث تحریک در آزاد شدن آمینو بوتیریک اسید سبب فلج حشره می شود. آبامکتین کلیه مراحل متحرک کنه ها و برخی آفات دیگر از جمله مینوز و سوسک کلرادو را می تواند کنترل کند. از آبامکتین می توان به صورت بذر مال برای محافظت در برابر نماتد هم استفاده کرد.

بسته بندی: ۱ لیتر

محصول آفت میزان مصرف
سبزی و صیفی مینوز ۰/۶ لیتر در هکتار
مرکبات کنه زنگ ۲۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب

همراه با ۲۵۰ سی سی روغن

Go to Top