بکچی دوگال

Emamectin benzoate SG 5

بکچی حشره کشی غیر سیستمیک از گروه آورمکتین است که باعث تحریک عصبی لاروهای راسته لپیدوپترا (پروانه ها و شب پره ها) شده و مدت کوتاهی پس از سمپاشی باعث فلج برگشت ناپذیر در آفت می شود. این آفت کش اثر تماسی نیز دارد و برای کنترل آفاتی که نسبت به سایر حشره کش های فسفره و IGR مقاوم شده اند نیز اثر خوبی دارد.
بکچی برای مصرف بر روی کلم به ثبت رسیده است و برای کنترل سایر آفات لاروی می توان از آن استفاده کرد. زمان مصرف این حشره کش پس از ظهور حشرات بالغ است.

بسته بندی: ۰/۵ کیلوگرم

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Emamectin benzoate SG 5

بکچی حشره کشی غیر سیستمیک از گروه آورمکتین است که باعث تحریک عصبی لاروهای راسته لپیدوپترا (پروانه ها و شب پره ها) شده و مدت کوتاهی پس از سمپاشی باعث فلج برگشت ناپذیر در آفت می شود. این آفت کش اثر تماسی نیز دارد و برای کنترل آفاتی که نسبت به سایر حشره کش های فسفره و IGR مقاوم شده اند نیز اثر خوبی دارد.
بکچی برای مصرف بر روی کلم به ثبت رسیده است و برای کنترل سایر آفات لاروی می توان از آن استفاده کرد. زمان مصرف این حشره کش پس از ظهور حشرات بالغ است.

بسته بندی: ۰/۵ کیلوگرم

محصول آفت هدف میزان مصرف
کلم بید کلم
۳۰۰ گرم در هکتار

Go to Top