پنکونازول اگریمن

Penconazole EW 20

قارچ کش پنکونازل اگریمن یک قارچ کش سیستمیک و بازدارنده دی متیلاسیون استروئید ها است که از طریق برگ جذب و به سایر نقاط گیاه جا به جا می شود. پنکونازول برای کنترل سفیدک های سطحی و برخی بیماری های دیگر توصیه می شود. این قارچ کش از برگ ها جذب شده و به صورت آکروپتالی در گیاه حرکت می کند. بنابراین، از رسیدن ذرات محلول به برگ های پایینی گیاه باید مطمئن شوید.

بسته بندی: ۰/۱ لیتر

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Penconazole EW 20

قارچ کش پنکونازل اگریمن یک قارچ کش سیستمیک و بازدارنده دی متیلاسیون استروئید ها است که از طریق برگ جذب و به سایر نقاط گیاه جا به جا می شود. پنکونازول برای کنترل سفیدک های سطحی و برخی بیماری های دیگر توصیه می شود. این قارچ کش از برگ ها جذب شده و به صورت آکروپتالی در گیاه حرکت می کند. بنابراین، از رسیدن ذرات محلول به برگ های پایینی گیاه باید مطمئن شوید.

بسته بندی: ۰/۱ لیتر

محصول آفت میزان مصرف
انگور سفیدک سطحی ۰/۱۲۵ در هزار

Go to Top