کود کینگ فول منیزیم امکس

کود کینگ فول منیزیم یک سوسپانسیون تک عنصری و بسیار غلیظ برای برطرف کردن کمبود منیزیم است.
منیزیم جزء عناصر ثانویه و مهم برای گیاه است و برای رشد مطلوب و نمو گیاهان لازم می باشد. عضو جدایی ناپذیر کلروفیل بوده و در سیستم های آنزیمی مسئول تولید روغن در کلزا و سایر گیاهان روغنی شرکت دارد. به میزان زیادی در غلات در زمان ظهور خوشه و در سیب زمینی در زمان شروع غده زایی استفاده می شود تا عملکرد آن ها را افزایش دهد.
کینگ فول منیزیم با افزایش دهنده های جذب فرموله شده تا عملکرد بهتری در زمان داشته باشد. اندازه ذرات کینگ فول منیزیم همواره بررسی و اندازه گیری می شود تا فرمولاسیون یکنواختی تولید گردد. استفاده از افزایش دهنده های جذب خاص امکان ورود عناصر غذایی را از دو مسیر اصلی فراهم می کند. یکی به سرعت عمل می کند و دیگری به آرامی. این روش جذب پایداری را در طول زمان به همراه دارد. جذب سریع به دلیل اندازه ریز ذرات از طریق ورود مستقیم از روزنه های سطح برگ صورت می گیرد. جذب کند پایدار توسط بهبود دهنده های جذب در فرمولاسیون امکان پذیر می شود. این کار به وسیله تحریک میکروب هایی انجام می شود که به صورت طبیعی بر روی برگ ها وجود دارند. این میکروب های اپی فیلیک به حل شدن باقیمانده محلول پاشیده شده روی گیاه کمک می کنند. عناصر غذایی به محض اینکه به صورت یون درآمدند از طریق کوتیکول برگ به درون گیاه نفوذ پیدا می کنند.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
منیزیم ۱۷/۰۰% ۲۲/۰۰%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
همه محصولات ۱۰۰ ۰/۵-۱ در دوران رشد رویشی و بر اساس میزان کمبود

Go to Top