استامی پراید اگریمن

Acetamiprid SP 20

استامی پراید اگریمن حشره کشی سیستمیک با فعالیت ترانسلامینار و تاثیر تماسی و گوارشی است. استامی پراید از گروه شیمیایی نئونیکوتینوئید بوده و با اختلال در عمل گیرنده های عصبی نیکوتینیک استیل کولین که سبب تاثیر در سیناپس های سیستم اعصاب مرکزی حشره می گردد، عمل می کند.
زمان سمپاشی به محض رسیدن به آستانه زیان اقتصادی است. دقت داشته باشید باید از استفاده در نسل های چهارم و پنجم پسیل پسته خودداری گردد.

بسته بندی: ۰/۲۵ کیلوگرم

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Acetamiprid SP 20

استامی پراید اگریمن حشره کشی سیستمیک با فعالیت ترانسلامینار و تاثیر تماسی و گوارشی است. استامی پراید از گروه شیمیایی نئونیکوتینوئید بوده و با اختلال در عمل گیرنده های عصبی نیکوتینیک استیل کولین که سبب تاثیر در سیناپس های سیستم اعصاب مرکزی حشره می گردد، عمل می کند.
زمان سمپاشی به محض رسیدن به آستانه زیان اقتصادی است. دقت داشته باشید باید از استفاده در نسل های چهارم و پنجم پسیل پسته خودداری گردد.

بسته بندی: ۰/۲۵ کیلوگرم

محصول آفت میزان مصرف توضیحات
درختان میوه دانه دار کرم سیب ۰/۵ در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول
درختان میوه دانه دار مینوز لکه گرد سیب ۰/۵ در هزار
پسته پسیل پسته ۰/۲-۰/۲۵ در هزار

Go to Top