تیوفانات متیل اگریمن

Thiophanate methyl WP 70

قارچ کش تیوفانات متیل اگریمن یک قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی از گروه بنزیمیدازول است که طیف وسیعی از بیماری ها را درمان می کند. تیوفانات متیل از برگ و ریشه جذب می شود. گستردگی طیف اثر تیوفانات هم در محصولات متنوع است هم در بیماری های مختلف.

بسته بندی: ۰/۵ کیلوگرم

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Thiophanate methyl WP 70

قارچ کش تیوفانات متیل اگریمن یک قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی از گروه بنزیمیدازول است که طیف وسیعی از بیماری ها را درمان می کند. تیوفانات متیل از برگ و ریشه جذب می شود. گستردگی طیف اثر تیوفانات هم در محصولات متنوع است هم در بیماری های مختلف.

بسته بندی: ۰/۵ کیلوگرم

محصول آفت میزان مصرف
گندم سیاهک براى ضدعفونى به نسبت 150 گرم در 100 کیلوگرم بذر
درختان میوه پوسیدگی سفید ریشه 50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب نزدیک طوقه درخت
درختان میوه سردسیری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه 50 تا 60 گرم در 50 لیتر آب نزدیک طوقه درخت
هلو پوسیدگی قهوه ای 50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب
سیب و گلابی لکه سیاه 50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب
درختان میوه سفیدک 50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب

Go to Top