دومین دوگال

Bispyribac sodium SC 40

دومین یک علف کش انتخابی و سیستمیک از گروه بازدارنده های استولاکتات سینتاز (ALS) است که برای کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در مزارع برنج ثبت شده است. این علف کش مقدار مصرف کمی دارد و در صورت استفاده صحیح و به موقع کارایی مطلوبی در کنترل علف های هرز دارد.
دومین حاوی ماده موثره بیس پیریباک سدیم است و در مراحل اولیه رویشی از دو تا چهار برگی شدن برنج استفاده می شود.

بسته بندی: ۵۰ میلی لیتر+ یک بسته ۱۰۰ میلی لیتری از اجوانت وتومین

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

‌Bispyribac sodium SC 40

دومین یک علف کش انتخابی و سیستمیک از گروه بازدارنده های استولاکتات سینتاز (ALS) است که برای کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در مزارع برنج ثبت شده است. این علف کش مقدار مصرف کمی دارد و در صورت استفاده صحیح و به موقع کارایی مطلوبی در کنترل علف های هرز دارد.
دومین حاوی ماده موثره بیس پیریباک سدیم است و در مراحل اولیه رویشی از دو تا چهار برگی شدن برنج استفاده می شود.

بسته بندی: ۵۰ میلی لیتر+ یک بسته ۱۰۰ میلی لیتری از اجوانت وتومین

محصول آفت هدف میزان مصرف
برنج علف های هرز پهن برگ، باریک برگ و جگن ها
۶۵ میلی لیتر در هکتار

Go to Top