اکسی فلورفن اگریمن

Oxyfluorfen EC24

علف کش اکسی فلور فن اگریمن یک علف کش تماسی و انتخابی از گروه بازدارنده های پروتوپورفیرینوژن اکسیداز می باشد که از عمدتا از طریق برگ بهتر از ریشه جذب می شود و انتقال کمی در گیاه دارد. اکسی فلورفن برای کنترل طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در محصولات زراعی، باغی و زینتی مختلف در دنیا به صورت پیش رویشی و پس رویشی مصرف می شود.

بسته بندی: ۱ لیتر

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Oxyfluorfen EC24

علف کش اکسی فلور فن اگریمن یک علف کش تماسی و انتخابی از گروه بازدارنده های پروتوپورفیرینوژن اکسیداز می باشد که از عمدتا از طریق برگ بهتر از ریشه جذب می شود و انتقال کمی در گیاه دارد. اکسی فلورفن برای کنترل طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در محصولات زراعی، باغی و زینتی مختلف در دنیا به صورت پیش رویشی و پس رویشی مصرف می شود.

قبل از مصرف برچسب را با دقت مطالعه نمایید.

بسته بندی: ۱ لیتر

محصول آفت میزان مصرف زمان مصرف
پیاز علف های هرز پهن برگ و باریک برگ ۲ لیتر در هکتار در مرحله ۲ تا ۵ برگی پیاز

یا

در ۲ نوبت به میزان ۰/۷۵ لیتر به فاصله ۱۸ روز

Go to Top