پیتیو پرو دوگال

Famoxadon + Cymoxanil WG 52.5

قارچ کش پیتیو پرو از دو ماده موثره با مکانیسم اثر های متفاوت ساخته شده و برای پیشگیری و درمان طیف وسیعی از بیماری ها قابل توصیه است. فاموکسادون از طریق ممانعت از انتقال الکترون در میتوکندری مانع رشد قارچ و جوانه زنی اسپور آنها شده و دارای اثر حفاظتی و ابقائی است. سیموکسانیل دارای اثر حفاظتی و درمانی بوده و از جوانه زنی اسپور قارچ ها جلوگیری می کند. همچنین دارای اثر سیستمیک موضعی می باشد.
بهتر است برای کسب نتیجه مطلوب از این قارچ کش قبل از ظهور علائم یا در زمان شروع‌ آلودگی از آن استفاده نمایید.

بسته بندی: ۰/۲ کیلوگرم

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Famoxadon + Cymoxanil WG 52.5

قارچ کش پیتیو پرو از دو ماده موثره با مکانیسم اثر های متفاوت ساخته شده و برای پیشگیری و درمان طیف وسیعی از بیماری ها قابل توصیه است. فاموکسادون از طریق ممانعت از انتقال الکترون در میتوکندری مانع رشد قارچ و جوانه زنی اسپور آنها شده و دارای اثر حفاظتی و ابقائی است. سیموکسانیل دارای اثر حفاظتی و درمانی بوده و از جوانه زنی اسپور قارچ ها جلوگیری می کند. همچنین دارای اثر سیستمیک موضعی می باشد.
بهتر است برای کسب نتیجه مطلوب از این قارچ کش قبل از ظهور علائم یا در زمان شروع‌ آلودگی از آن استفاده نمایید.

بسته بندی: ۰/۲ کیلوگرم

محصول آفت هدف میزان مصرف
خانواده کدوئیان سفیدک کرکی

Pseudoperonospora cubensis

۲۰۰ گرم در هکتار
سیب زمینی بادزدگی
Phytophthora infestans
۲۰۰ گرم در هکتار

Go to Top