پیریمیکارب اگریمن

Pirimicarb WP 50

پیریمیکارب اگریمن حشره کشی انتخابی با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی است. از طریق ریشه جذب شده و از مسیر آوند چوبی به برگ ها انتقال پیدا می کند. پیریمیکارب یک شته کش قدرتمند و پرمصرف در دنیا است که در محصولات کشاورزی مختلفی کاربرد دارد. پیریمیکارب از طریق مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی حشرات عمل می کند. این حشره کش برای استفاده در زمان طغیان آفات و یا جلوگیری از بروز مقاومت نسبت به حشره کش های دیگر مناسب است.

بسته بندی: ۱ کیلوگرم

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Pirimicarb WP 50

پیریمیکارب اگریمن حشره کشی انتخابی با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی است. از طریق ریشه جذب شده و از مسیر آوند چوبی به برگ ها انتقال پیدا می کند. پیریمیکارب یک شته کش قدرتمند و پرمصرف در دنیا است که در محصولات کشاورزی مختلفی کاربرد دارد. پیریمیکارب از طریق مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی حشرات عمل می کند. این حشره کش برای استفاده در زمان طغیان آفات و یا جلوگیری از بروز مقاومت نسبت به حشره کش های دیگر مناسب است.

بسته بندی: ۱ کیلوگرم

محصول آفت میزان مصرف
سبزی و صیفی انواع شته ۵۰۰-۷۰۰ گرم در هکتار
توتون شته توتون ۵۰۰-۷۰۰ گرم در هکتار
رز شته رز ۵۰۰-۷۰۰ گرم در هکتار

Go to Top