کود فولیار برون امکس

بور فعالانه در انتقال قند ها از دیواره های سلولی و ساخت مواد دیواره سلولی نقش دارد. به دلیل اثر بر روی نمو سلول، کمبود بور رشد و نمو را محدود می کند. کمبود بور در طیف وسیعی از محصولات از جمله محصولات ریشه ای ، کلزا، پنبه ، انگور، انواع کلم و سایر سبزیجات اتفاق می افتد. اولین عامل در دسترس بودن بور اسیدیته و رطوبت خاک است. تولید محصول در خاک های خشک و با اسیدیته بالاتر از 6.5 بیشتر از سایر موارد در معرض کمبود بور قرار دارد.
کمبود بور منجر به تولید برگ های شکننده در سورگوم، انواع کلم و چغندر قند می شود. پنبه نیز از نظر کمبود بور بسیار مستعد است و باعث ایجاد گل های نا سالم و در موارد شدید منجر به ریختن گل و قوزه می شود.
گرده افشانی به میزان زیادی تحت تاثیر در دسترس بودن بور است. بور برای تولید گرده های کافی و با قدرت زنده مانی بالا نیاز است. این نوع کمبود به خصوص در انگور دیده می شود و منجر به تولید خوشه ها تنک می گردد.
مولیبدن در فرایند های تبدیل ازت به اسید آمینه نقش دارد . بنابراین موجود بودن آن به مقدار کافی موجب افزایش بهره وری مصرف ازت و کود های ازته می گردد. مولیبدن در تولید آنزیم ها و پروتئین های مختلف در گیاه نقش دارد. به این ترتیب، بومو می تواند نقش موثری در افزایش تولید متابولیت های اولیه و ثانویه در گیاه داشته باشد.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
نیتروژن کل ۴/۸۰% ۶/۵۰%
بور ۱۱/۰۰% ۱۵/۰۰%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
هویج ۴۰۰ ۲ اولین کاربرد در مرحله 6تا 8 برگی، دومین کاربرد پس از 3 هفته
پنبه ۲۰۰-۴۰۰ ۱-۲ در مرحله 5 تا 7 برگی، گل های اولیه  و مرحله غوزه
میوه ها ۲۰۰ ۲ 3 کاربرد در طول فصل؛ اولین کاربرد بعد از ریزش گلبرگ ها با فواصل 2 تا 3 هفته
حبوبات ۲۰۰ ۱ قبل از گل دهی
زیتون ۲۰۰ ۲ دو کاربرد، قبل و بعد از گلدهی
درختان هسته دار ۱۰۰ ۱ بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ
توت فرنگی ۲۰۰ ۲ دو کاربرد، قبل و بعد از گلدهی
چغندر قند ۶۰۰ ۳ اولین کاربرد در 6 تا 8 برگی، دومین کاربرد 2 تا 3 هفته بعد، قبل از پوشش کامل مزرعه
سبزیجات ۴۰۰ ۲-۳ اولین کاربرد در مرحله گیاهچه ای وقتی سطح کافی برگ وجود داشته باشد.
دومین کاربرد قبل از گلدهی

Go to Top