کنه شکارگر کالیفرنیکوس

این کنه شکارگر از مراحل مختلف رشدی کنه تارتن دو نقطه ای تغذیه کرده و به طیف وسیعی از کنه ها و کنه های سیکلامن حمله می کند. این کنه شکارگر در شرایط دمای بالا و رطوبت پایین نیز فعال است و بطور وسیعی در کنترل کنه های آفت در سبزیجات مختلف، توت فرنگی، میوه ها و گیاهان زینتی استفاده می شود.

توضیحات

این کنه شکارگر از مراحل مختلف رشدی کنه تارتن دو نقطه ای تغذیه کرده و به طیف وسیعی از کنه ها و کنه های سیکلامن حمله می کند. این کنه شکارگر در شرایط دمای بالا و رطوبت پایین نیز فعال است و بطور وسیعی در کنترل کنه های آفت در سبزیجات مختلف، توت فرنگی، میوه ها و گیاهان زینتی استفاده می شود.

هدف مورد انتظار میزان مصرف عامل(عدد/مترمربع) فاصله تکرار(روز) تعداد تکرار ملاحظه
پیشگیری ۲ ۲۱ ۲ بار
درمان سبک ۶ ۲ بار
درمان سنگین ۲ بار فقط در نقاط آلوده استفاده شود

Go to Top