کنه شکارگر سوویرسکی

کنه Amblyseius swirskii از جمله دشمنان طبیعی آفاتی مثل سفید بالک ها، تریپس ها یا کنه های تارتن می باشد. این کنه شکارگر تقریبا 5 تا 10 حشره را در روز شکار کرده و به راحتی با دماهای بالا سازگار می شود. این کنه ی شکارگر پرخور به عنوان یک عامل مفید کلیدی روی فلفل شیرین، خیار، بادمجان توت فرنگی و گیاهان زینتی بکار می رود.

توضیحات

کنه Amblyseius swirskii از جمله دشمنان طبیعی آفاتی مثل سفید بالک ها، تریپس ها یا کنه های تارتن می باشد. این کنه شکارگر تقریبا 5 تا 10 حشره را در روز شکار کرده و به راحتی با دماهای بالا سازگار می شود. این کنه ی شکارگر پرخور به عنوان یک عامل مفید کلیدی روی فلفل شیرین، خیار، بادمجان توت فرنگی و گیاهان زینتی بکار می رود.

هدف مورد انتظار میزان مصرف عامل(عدد/مترمربع) فاصله تکرار(روز) تعداد تکرار ملاحظه
پیشگیری ۲۰ یک بار فقط برای فلفل شیرین
درمان سبک ۵۰ یک بار شروع رهاسازی زمان ظهور تریپس یا سفید بالک
درمان سنگین ۱۰۰ یک بار فقط در نقاط آلوده و همیشه همراه با دیگر عوامل مفید

Go to Top