زنبور پارازیتوئید آفیدیوس

زنبور A. colemani ﻋﻠﻴﻪ شته های Aphis gossypii و Myzus persicae ﺑﻪ­ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ میرود. اﻳﻦ زﻧﺒﻮربا ﺗﺨﻢ رﻳـﺰ ﺧـﻮدﻳﻚ ﺗﺨﻢ درون ﺑﺪن ﺷﺘﻪ ﺟﻮان ﻗﺮار ﻣﻲ­دﻫﺪ وﻻرو ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ از درون ﺑﺪن ﺷﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛـﺮده و اﻳﺠـﺎد ﻣﻮمیاییﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

توضیحات

زنبور A. colemani ﻋﻠﻴﻪ شته های Aphis gossypii و Myzus persicae ﺑﻪ­ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ میرود. اﻳﻦ زﻧﺒﻮربا ﺗﺨﻢ رﻳـﺰ ﺧـﻮدﻳﻚ ﺗﺨﻢ درون ﺑﺪن ﺷﺘﻪ ﺟﻮان ﻗﺮار ﻣﻲ­دﻫﺪ وﻻرو ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ از درون ﺑﺪن ﺷﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛـﺮده و اﻳﺠـﺎد ﻣﻮمیاییﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

هدف مورد انتظار میزان مصرف عامل(عدد/مترمربع) فاصله تکرار(روز) تعداد تکرار ملاحظه
پیشگیری ۰.۱۵ ۷
درمان سبک ۰.۵ ۷ حداقل ۳ بار
درمان سنگین ۰.۵ ۳ حداقل ۳ بار

Go to Top