زنبور پارازیتوئید ارتموسروس

زنبورهای Eretmocerus پارازیتوئیدهای کوچکی هستند که سفید بالک گلخانه و تنباکو را در سبزیجات گلخانه ای و گیاهان زینتی در مراحل تخم ، سنین دوم و سوم لاروی حتی در شرایط دمایی بالا پارازیته می کنند. هر زنبور ماده در کل طول عمرش تقریبا 150 لارو سفید بالک را پارازیته می کند.

توضیحات

زنبورهای Eretmocerus پارازیتوئیدهای کوچکی هستند که سفید بالک گلخانه و تنباکو را در سبزیجات گلخانه ای و گیاهان زینتی در مراحل تخم ، سنین دوم و سوم لاروی حتی در شرایط دمایی بالا پارازیته می کنند. هر زنبور ماده در کل طول عمرش تقریبا 150 لارو سفید بالک را پارازیته می کند.

هدف مورد انتظار میزان مصرف عامل(عدد/مترمربع) فاصله تکرار(روز) تعداد تکرار ملاحظه
پیشگیری ۱.۵ تا ۳ ۷ تا ۱۴
درمان سبک ۳ تا ۶ ۷ حداقل ۳ بار رها سازی تا زمان حصول نتیجه انجام شود
درمان سنگین ۹ ۳ حداقل ۳ بار رها سازی تا زمان حصول نتیجه انجام شود

Go to Top