سن شکارگر نزیدیوکوریس

سن شکارگر Nesidiocoris برای کنترل سفید بالک گلخانه و تخم پروانه ها و کنه ها به کار می رود.  حشره کامل و پوره های این سن شکارگر بسیار پر خور بوده و برای کنترل شب پره توتا و سفید بالک در گلخانه های گوجه و بادمجان توصیه می شود.

توضیحات

سن شکارگر Nesidiocoris برای کنترل سفید بالک گلخانه و تخم پروانه ها و کنه ها به کار می رود.  حشره کامل و پوره های این سن شکارگر بسیار پر خور بوده و برای کنترل شب پره توتا و سفید بالک در گلخانه های گوجه و بادمجان توصیه می شود.

هدف مورد انتظار میزان مصرف عامل(عدد/مترمربع) فاصله تکرار(روز) تعداد تکرار ملاحظه
پیشگیری ۰.۵ ۱۴ ۲ بار
درمان سبک ۲ ۱۴ ۲ بار
درمان سنگین ۵ ۱۴ ۲ بار فقط در نقاط آلوده استفاده شود

Go to Top