سن شکارگر اوریوس

اﻳﻦ ﺳﻦ از ﻻروﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻳﭙﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﻲ­ﻛﻨـﺪ و ﺧـﺼﻮﺻﺎً ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮلﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎیThrips tabaci   و Frankliniella occidentalis ﺑﻜﺎر ﻣﻲ­رود ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻳﭙﺲ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﻛﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻲ، ﺗﺨﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮده ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.

توضیحات

اﻳﻦ ﺳﻦ از ﻻروﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻳﭙﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﻲ­ﻛﻨـﺪ و ﺧـﺼﻮﺻﺎً ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮلﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎیThrips tabaci   و Frankliniella occidentalis ﺑﻜﺎر ﻣﻲ­رود ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻳﭙﺲ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﻛﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻲ، ﺗﺨﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮده ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.

هدف مورد انتظار میزان مصرف عامل(عدد/مترمربع) فاصله تکرار(روز) تعداد تکرار ملاحظه
پیشگیری ۰.۵ ۱۴ ۲ بار
درمان سبک ۱ ۱۴ ۲ بار
درمان سنگین ۱۰ ۱ بار فقط در نقاط آلوده استفاده شود

Go to Top