سن شکارگر ماکرولوفوس

سن شکارگر Macrolophus  عاملی موثر در شکارگری مراحل نابالغ سفید بالک ها بوده و از سایر حشرات آفت از جمله مراحل نابالغ شته ها، کنه های تارتن قرمز و تخم پروانه ها تغذیه می کند. سن Macrolophus  به عنوان عامل کنترل بیولوژیک در کنترل سفید بالک گلخانه و توتا در گوجه فرنگی استفاده می شود.

توضیحات

سن شکارگر Macrolophus  عاملی موثر در شکارگری مراحل نابالغ سفید بالک ها بوده و از سایر حشرات آفت از جمله مراحل نابالغ شته ها، کنه های تارتن قرمز و تخم پروانه ها تغذیه می کند. سن Macrolophus  به عنوان عامل کنترل بیولوژیک در کنترل سفید بالک گلخانه و توتا در گوجه فرنگی استفاده می شود.

هدف مورد انتظار میزان مصرف عامل(عدد/مترمربع) فاصله تکرار(روز) تعداد تکرار ملاحظه
پیشگیری ۰.۵ ۱۴ ۲ بار
درمان سبک ۲ ۱۴ ۲ بار
درمان سنگین ۵ ۱۴ ۲ بار فقط در نقاط آلوده استفاده شود

Go to Top