کنه شکارگر فیتوزئولوس

این کنه در تمامی مناطق دنیا به عنوان عاملی بسیار موثر در کنترل کنه های تارتن به حساب می آید. کنه Phytoseiulus بسیار پرخور بوده و روزانه به طور متوسط تقریبا 20 تخم یا لارو کنه تارتن و 10 حشره بالغ را می خورد. کنه های Phytoseiulus در صیفی جات و گیاهان تزیینی گلخانه ای مختلف بکار می روند.

توضیحات

این کنه در تمامی مناطق دنیا به عنوان عاملی بسیار موثر در کنترل کنه های تارتن به حساب می آید. کنه Phytoseiulus بسیار پرخور بوده و روزانه به طور متوسط تقریبا 20 تخم یا لارو کنه تارتن و 10 حشره بالغ را می خورد. کنه های Phytoseiulus در صیفی جات و گیاهان تزیینی گلخانه ای مختلف بکار می روند.

هدف مورد انتظار میزان مصرف عامل(عدد/مترمربع) فاصله تکرار(روز) تعداد تکرار ملاحظه
پیشگیری ۲ ۲۱
درمان سبک ۶ ۷ ۱ تا ۲ بار
درمان سنگین ۲۰-۵۰ ۷ ۲ بار

Go to Top