کندوی مولتی (باغی)

امروزه در بسياري از نقاط دنيا به­منظور كمك به عمل گرده افشاني و افزايش عملكرد و کیفیت محصول تولیدی، توليدكنندگان محصولات گلخانه­اي و باغی از استقرار جمعیت­های زنبورهای گرده افشان مخملی در گلخانه­ها و باغات استفاده مي­كنند و افزايش عملکرد گرده افشاني گل­ها، به ويژه در فصل سرما كه ميزان توليد دانه گرده كم مي شود، از جمله راه كارهاي بسیار مؤثر جهت افزايش كمي و كيفي بسياري از محصولات گلخانه­اي و باغی است.

توضیحات

کندوی مولتی ( باغی)

امروزه در بسياری از نقاط دنيا به ­منظور كمك به عمل گرده افشانی و افزايش عملكرد و کیفیت محصول تولیدی، توليدكنندگان محصولات گلخانه­ ای و باغی از استقرار جمعیت­ های زنبورهای گرده افشان مخملی در گلخانه ­ها و باغات استفاده مي­ كنند و افزايش عملکرد گرده افشانی گل­ها، به ويژه در فصل سرما كه ميزان توليد دانه گرده كم مي شود، از جمله راه كارهای بسیار مؤثر جهت افزايش كمی و كيفی بسياری از محصولات گلخانه­ ای و باغی است. شرکت بایوبست بلژیک اولین شرکتی بود که در سال ۱۹۸۷ ( ۱۳۶۵ ه ش) اولین کندو های تجاری زنبور مخملی را به بازار عرضه کرد. هم اکنون این شرکت انواع مختلفی از کندو های این زنبور و گونه های مختلف آن را برای مصرف در سراسر دنیا تولید می کند. متخصصین این شرکت معتقدند گرده افشانی طبیعی دست در دست کنترل بیولوژیک به عنوان اولین قدم در مبارزه تلفیقی آفات حرکت می کند. نتیجه این ایده تولید محصولات سالم در سطح کاملا اقتصادی در گلخانه ها است.

 

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در هواى ﺳﺮد، اﺑﺮى و ﺑﺎراﻧﻰ

زﻧﺒﻮرهاى ﺑﺎﻣﺒﻞ از دﻣﺎى 5 درﺟﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در دﻣﺎى ﮐﻤﺘﺮ از  10ﺗﺎ 15 درﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ زﻧﺒﻮرها ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮى ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎد ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ 70 ﮐﯿﻠﻮﻣﺗﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﻣﻰ دهند. آنها در ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﺮى و ﺳﺮﻣﺎ هم از ﮐﻨﺪو ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻧﻨﺪ.

 

ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻰ ﮔﻞ هاى ﺑﺪون ﺷهد

زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮده اﻓﺸﺎن ها ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎى ﺷهد دار ﺟﻠﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻞ هاى ﮐﯿﻮى ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷهد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺗﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ زﻧﺒﻮر ﺑﺎﻣﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ در ﮔﻞ های ﻧﺮ و ﻣﺎده ﮔﺮده ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﮐﻨﺪوهای ﺑﺎﯾﻮﺑﺴﺖ ﺣﺎوى  ﻣﺤﻔﻈﻪ آب و ﻗﻨﺪ در داﺧﻞ ﺧﻮد هستند ﮐﻪ ﺷهد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﻧﺒﻮرها  ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﮐﻤﺒﻮد ﺷهد در ﮔﻞ هاى ﮐﯿﻮى ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ زﻧﺒﻮرها ﻧﻣﻰ ﮔﺮدد.

استفاده از کندوی مولتی ( باغی) در باغ های میوه در کنار زنبور عسل می تواند به افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی کمک کند.

 

جهت کسب اطلاعات درباره کندو های استاندارد زنبور بامبل اینجا را کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره کندوی مولتی ( باغی) در سایت شرکت تولید کننده اینجا را کلیک کنید.

مزایای استفاده از زنبور های گرده افشان مخملی  درباغات و فضای باز

فعالیت زیاد و موثر

زﻧﺒﻮرﻫﺎى ﺑﺎﻣﺒﻞ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮى را در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ و در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮواز در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

فضای باز: سیب، گلابی، کیوی، گیلاس، زردآلو، هلو، بادام
تولید بذر در گیاهان دارویی و زینتی

تعداد کندوی لازم در هر هکتار باغ:
2 تا 3 کندوی مولتی در هر هکتار باغ توصیه می شود.

Go to Top