• پشه شکارگر آفیدولتس به رنج وسیعی از شته ها مخصوصاً به کلنی آنها حمله میکند این پشه ها در مرحله‌ی لاروی شکارگر هستند و از محتویات بدن شته ها تغذیه می کنند. هر حشره بالغ نزدیک به 100 تخم گذاشته و لاروها بلافاصله بعد از درآمدن از تخم شروع به تغذیه می کنند. هر لارو در طی دوره رشدی خود حدود 100 شته را شکار می کند.
  • زنبور A. colemani ﻋﻠﻴﻪ شته های Aphis gossypii و Myzus persicae ﺑﻪ­ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ میرود. اﻳﻦ زﻧﺒﻮربا ﺗﺨﻢ رﻳـﺰ ﺧـﻮدﻳﻚ ﺗﺨﻢ درون ﺑﺪن ﺷﺘﻪ ﺟﻮان ﻗﺮار ﻣﻲ­دﻫﺪ وﻻرو ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ از درون ﺑﺪن ﺷﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛـﺮده و اﻳﺠـﺎد ﻣﻮمیاییﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  • زنبورهای Eretmocerus پارازیتوئیدهای کوچکی هستند که سفید بالک گلخانه و تنباکو را در سبزیجات گلخانه ای و گیاهان زینتی در مراحل تخم ، سنین دوم و سوم لاروی حتی در شرایط دمایی بالا پارازیته می کنند. هر زنبور ماده در کل طول عمرش تقریبا 150 لارو سفید بالک را پارازیته می کند.
  • اﻳﻦ ﺳﻦ از ﻻروﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻳﭙﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﻲ­ﻛﻨـﺪ و ﺧـﺼﻮﺻﺎً ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮلﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎیThrips tabaci   و Frankliniella occidentalis ﺑﻜﺎر ﻣﻲ­رود ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻳﭙﺲ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﻛﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻲ، ﺗﺨﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮده ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
  • سن شکارگر Macrolophus  عاملی موثر در شکارگری مراحل نابالغ سفید بالک ها بوده و از سایر حشرات آفت از جمله مراحل نابالغ شته ها، کنه های تارتن قرمز و تخم پروانه ها تغذیه می کند. سن Macrolophus  به عنوان عامل کنترل بیولوژیک در کنترل سفید بالک گلخانه و توتا در گوجه فرنگی استفاده می شود.
  • سن شکارگر Nesidiocoris برای کنترل سفید بالک گلخانه و تخم پروانه ها و کنه ها به کار می رود.  حشره کامل و پوره های این سن شکارگر بسیار پر خور بوده و برای کنترل شب پره توتا و سفید بالک در گلخانه های گوجه و بادمجان توصیه می شود.
  • کنه Amblyseius swirskii از جمله دشمنان طبیعی آفاتی مثل سفید بالک ها، تریپس ها یا کنه های تارتن می باشد. این کنه شکارگر تقریبا 5 تا 10 حشره را در روز شکار کرده و به راحتی با دماهای بالا سازگار می شود. این کنه ی شکارگر پرخور به عنوان یک عامل مفید کلیدی روی فلفل شیرین، خیار، بادمجان توت فرنگی و گیاهان زینتی بکار می رود.
  • این کنه در تمامی مناطق دنیا به عنوان عاملی بسیار موثر در کنترل کنه های تارتن به حساب می آید. کنه Phytoseiulus بسیار پرخور بوده و روزانه به طور متوسط تقریبا 20 تخم یا لارو کنه تارتن و 10 حشره بالغ را می خورد. کنه های Phytoseiulus در صیفی جات و گیاهان تزیینی گلخانه ای مختلف بکار می روند.
  • این کنه شکارگر از مراحل مختلف رشدی کنه تارتن دو نقطه ای تغذیه کرده و به طیف وسیعی از کنه ها و کنه های سیکلامن حمله می کند. این کنه شکارگر در شرایط دمای بالا و رطوبت پایین نیز فعال است و بطور وسیعی در کنترل کنه های آفت در سبزیجات مختلف، توت فرنگی، میوه ها و گیاهان زینتی استفاده می شود.

Go to Top